دیوارچینی با بلوک سیمانی

دیوارها یکی از عناصر پایه ای در ساختمان هستند که به عنوان جدا کننده فضاهای داخلی و محافظت کننده در مقابل فضای بیرونی عمل می کنند. همچنین دیوارها اغلب وزن ساختمان را نیز تحمل می کنند و نقش مهمی در ایمنی ساختمان دارند. دیوارچینی در ساختمان پس از ستون گذاری و کف سازی شروع می شود که به آن مرحله سفت کاری نیز می گویند. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- دیوارچینی محوطه

- دیوارچینی دیوارهای داخلی

قیمت اجرای دیوارچینی با بلوک سیمانی به شرح زیر است:

قیمت دیوارچینی با بلوک سیمانی

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.