اجرای سفت کاری ساختمان

پیمانکار سفت کار ساختمان عموما فعالیت هایی به شرح زیر را به طور یکجا انجام می دهد:

- دیوارچینی

- تیغه چینی

- شیب بندی

- بلوکاژ

- نصب چهارچوب درب و پنجره 

قیمت اجرای سفت کاری ساختمان به شرح زیر است:

قیمت سفت کاری

برای اطلاع از کلیه قیمت های مربوط به حقوق و دستمزد عوامل اجرایی سفت کاری ساختمان اینجا کلیک کنید.