تاسیسات مکانیکی

کلیه ساختمان ها به سیستمی که تأمین کننده آب سرد و گرم، سرد و گرم کننده هوای فضاهای داخلی، سیستم دفع پساب ناشی از مصرف آب روزمره، هدایت و دفع آب های ناشی از نزولات جوی مجهز هستند. این سیستم به واسطه خواص مکانیکی سیالات و گازها، تأسیسات مکانیکی نامیده می شود.