سازه

به عملیات ساخت و نصب قطعات تیر و ستون و سایر اجزای سازه ای اجرای سازه گویند، که در آن متخصصان با توجه به نقشه های اجرایی که توسط طراح سازه ارائه می شود، ساخت و نصب را انجام می دهند.