پایدارسازی ساختمان

در خاک هایی که ناپایداری خاک به دلیل اجرای گود وجود دارد، لازم است با تدابیری این ناپایداری رفع شود، از این رو با استفاده از مصالح فولادی، بتنی و یا مصالح مقاوم دیگر خاک مسلح می گردد و سعی می شود در جهت حفظ پایداری دیوار گود اقدام شود. روشهای مرسوم پایدارسازی گود عبارت است از اجرای نیلینگ، سازه نگهبان خرپایی، اجرای مش فولادی همراه با شاتکریت است.

دسته بندی خدمات پایدارسازی ساختمان

برای مشاهده سرویس مورد نظر بر روی آن کلیک کنید.