محوطه سازی

منظور از محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمان های پروژه، سیستم های ارتباطی شامل: خیابان سازی، پیاده روسازی، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه های توزیع نیروی برق و گاز و بالاخره ایجاد فضای سبز است.

دسته بندی خدمات محوطه سازی

برای مشاهده سرویس مورد نظر بر روی آن کلیک کنید.