عایق کاری ساختمان

عایق کاری شامل: اجرای ماده ای است که در مرز بین دو محیط متفاوت به منظور جلوگیری از انتقال انرژی و ماده قرار می گیرد که در کارهای ساختمانی به صورت کلی شامل: عایق رطوبتی جهت جلوگیری از انتقال رطوبت، عایق حرارتی جهت حفظ انرژی حرارتی محیط و عایق صوتی جهت جلوگیری از انتقال صوت صورت می گیرد.

دسته بندی خدمات عایق کاری ساختمان

برای مشاهده سرویس مورد نظر بر روی آن کلیک کنید.