نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مناقصه
شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
همدان
۲۹ نفر بازدید
مناقصه
شرکت عمران شهر جدید پردیس
۱۳۹۷/۸/۱۹
تهران
۱۹ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری کاشان
۱۳۹۷/۸/۵
اصفهان
۱۲ نفر بازدید
مناقصه
شرکت پتروشیمی ایلام
تهران
۱۳ نفر بازدید
مناقصه
دادگستری کل استان مازندران
۱۳۹۷/۸/۱۵
مازندران
۹ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری بافق
۱۳۹۷/۸/۱۲
يزد
۹ نفر بازدید
مناقصه
شرکت عمران شهر جدید پردیس
۱۳۹۷/۸/۲۰
تهران
۹ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری منطقه 12
خراسان رضوي
۲۱ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری مشهد
۱۳۹۷/۷/۲۹
خراسان رضوي
۲۰ نفر بازدید
مناقصه
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی
۱۳۹۷/۸/۱۲
مركزي
۲۳ نفر بازدید
مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس
۱۳۹۷/۸/۱
فارس
۴۶ نفر بازدید
مناقصه
شرکت عمران شهر جدید پردیس
۱۳۹۷/۸/۲۰
تهران
۲۶ نفر بازدید
مناقصه
شرکت عمران شهر جدید پردیس
۱۳۹۷/۸/۱۹
تهران
۲۸ نفر بازدید
مناقصه
شـرکت پتروشـیمی پردیس
بوشهر
۲۵ نفر بازدید
مناقصه
شـرکت پتروشـیمی پردیس
بوشهر
۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت گاز استان خراسان شمالی
۱۳۹۷/۸/۶
خراسان شمالي
۹ نفر بازدید
مناقصه
شـرکت فرودگاه هـا و ناوبری هوایی ایـران
۱۳۹۷/۸/۲۳
هرمزگان
۱۶ نفر بازدید