بیشتر
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

اصول اولیه متره و برآورد سازه های فلزی و بتنی

بیشتر
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

از صورت وضعیت موقت تا تحویل موقت

بیشتر
۲۲ آذر ۱۳۹۶

بررسی انواع کسورات در قرارداد های عمرانی

بیشتر
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10