پی کنی با دست

-

مترمکعب

160,000 تومان

1402/10/4

پی کنی با دست

_

روز مزد

800,000 تومان

1402/10/4

اجرای آرماتوربندی دیوار حائل

تامین دستگاه خم، برش و نصب به عهده کارفرما است.

کیلوگرم

5,000 تومان

1402/10/4

اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی

شامل: خم، برش و نصب برای سایز میلگرد از نمره 8 الی 16، همراه با دستگاه خم و برش

روز مزد

900,000 تومان

1402/10/4

اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی

شامل: خم، برش و نصب برای سایز میلگرد از نمره 16 الی 24، همراه با دستگاه خم و برش

روز مزد

900,000 تومان

1402/10/4

اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی

شامل: خم، برش و نصب برای سایز میلگرد از نمره 24 الی 32، همراه با دستگاه خم و برش

روز مزد

900,000 تومان

1402/10/4

اجرای آرماتوربندی دیوار حائل

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/10/4

اجرای قالب بندی دیوار حائل

بدون قالب، جک و گیره که به ازای هر متر افزایش ارتفاع بیشتر از 3 متر قیمت حدود 20 تا 25 درصد افزایش خواهد داشت.

مترمربع

200,000 تومان

1402/10/4

قالب بندی فونداسیون با فلز

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/10/4

قالب بندی فونداسیون با آجر

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/10/4

اجرای قالب بندی دیوار حائل

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/10/4

بتن ریزی دیوار حائل

شامل: ریختن، پخش، تسطیح بتن و ویبره زدن که هزینه ویبراتور به عهده پیمانکار است.

مترمکعب

80,000 تومان

1402/10/4

به صورت کامل

شامل: آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی که هزینه قالب، سولجر، دستگاه خم و برش و ویبراتور به عهده پیمانکار است.

مترمربع

500,000 تومان

1402/10/4