دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 پی کنی پی کنی با دست مترمکعب ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 پی کنی پی کنی با دست روز مزد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی دیوار حائل کیلوگرم ۳,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی دیوار حائل روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 قالب بندی اجرای قالب بندی دیوار حائل مترمربع ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 قالب بندی اجرای قالب بندی دیوار حائل روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 بتن ریزی بتن ریزی دیوار حائل مترمکعب ۶۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 اجرای دیوار حائل به صورت کامل مترمربع ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده