اجرای سقف وافل

تامین قالب، جک، سولجر، اجرای آرماتور حرارتی و ویبراتور به عهده پیمانکار و هزینه جرثقیل به عهده کارفرما است.

مترمربع

350,000 تومان

1402/10/4