نصب شیر فلکه برنجی

سایز 1، 1/4، 1/2 اینچ

عدد

100,000 تومان

1402/10/4

نصب شیر فلکه برنجی

سایز 2، 1/2 1، 1/4 1 اینچ

عدد

150,000 تومان

1402/10/4

نصب شیر فلکه برنجی

سایز 3، 1/2 2 اینچ

عدد

200,000 تومان

1402/10/4

نصب شیر فلکه فلنجی

سایز 3، 1/2 2 اینچ

عدد

150,000 تومان

1402/10/4

نصب شیر فلکه فلنجی

سایز 4 و 5 اینچ

عدد

200,000 تومان

1402/10/4

نصب شیر فلکه فلنجی

سایز 6 و 8 اینچ

عدد

250,000 تومان

1402/10/4

نصب شیر فلکه برنجی

_

روز مزد

1,200,000 تومان

1402/10/4

نصب شیر فلکه فلنجی

_

روز مزد

1,200,000 تومان

1402/10/4