دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی عدد ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی عدد ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی عدد ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی عدد ۱۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی عدد ۲۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده