دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 ساپورت نصب بست ساپورت لوله های فاضلاب عدد ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 ساپورت نصب بست درپایه عدد ۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 ساپورت نصب بست کرپی عدد ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 ساپورت نصب بست کرپی عدد ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 ساپورت نصب بست گلابی عدد ۱۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 ساپورت نصب بست گلابی عدد ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 ساپورت ساخت و نصب ساپورت عدد ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 ساپورت ساخت و نصب ساپورت عدد ۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 ساپورت ساخت و نصب ساپورت کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 ساپورت نصب بست ساپورت لوله های فاضلاب روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 ساپورت نصب بست درپایه روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 ساپورت نصب بست کرپی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 ساپورت نصب بست گلابی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 ساپورت ساخت و نصب ساپورت روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده