log

نصب بست ساپورت لوله های فاضلاب

با بست های مخصوص فاضلاب

عدد

55,000 تومان

1402/2/25

نصب بست درپایه

بست مخصوص لوله های فاضلاب

عدد

40,000 تومان

1402/2/25

نصب بست کرپی

از سایز 1/2 الی 2 اینچ

عدد

15,000 تومان

1402/2/25

نصب بست کرپی

از سایز 21/2 الی 4 اینچ

عدد

15,000 تومان

1402/2/25

نصب بست گلابی

از سایز 1 الی 2 اینچ

عدد

18,000 تومان

1402/2/25

نصب بست گلابی

از سایز 21/2 الی 4 اینچ

عدد

25,000 تومان

1402/2/25

ساخت و نصب ساپورت

با نبشی و میلگرد تا 50 سانتی متر

عدد

80,000 تومان

1402/2/25

ساخت و نصب ساپورت

با نبشی و میلگرد تا 80 سانتی متر

عدد

85,000 تومان

1402/2/25

ساخت و نصب ساپورت

با نبشی و ناودانی بزرگتر از 80 سانتی متر

کیلوگرم

200,000 تومان

1402/2/25

نصب بست ساپورت لوله های فاضلاب

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/2/25

نصب بست درپایه

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/2/25

نصب بست کرپی

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/2/25

نصب بست گلابی

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/2/25

ساخت و نصب ساپورت

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/2/25