دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۶,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده