گودبرداری با ماشین

شامل: گودبرداری و دپو

مترمکب زمین

230,000 تومان

1402/4/26

گودبرداری با ماشین در عمق کمتر از 6 متر

شامل: گودبرداری و بارگیری با لودر و بیل مکانیکی و حمل با ماشین که با توجه به محل، عمق و ارتفاع گود متغییر است.

مترمکب زمین

250,000 تومان

1402/4/26

گودبرداری با ماشین به ازای هر متر افزایش برای عمق گود بیشتر از 6 متر

شامل: گودبرداری و بارگیری با لودر، بیل مکانیکی و حمل با ماشین که با توجه به محل، عمق و ارتفاع گود متغییر است.

مترمکب زمین

50,000 تومان

1402/4/26

بیل مکانیکی

اجاره ماشین به ازای هر ساعت کار، هزینه حمل ماشین به محل پروژه به عهده کارفرما است.

مترمکب زمین

220,000 تومان

1402/4/26

گودبرداری در زمین های دج یا سنگی

برای زمین های سنگی با استفاده از پیکور که زمان تعویض پاکت و پیکور به عهده کارفرما است.

ساعت

2,000,000 تومان

1402/4/26

اجاره لودر

هزینه یک طرف حمل دستگاه به عهده کارفرما است. در صورتی که کار کمتر از 5 روز باشد، هزینه کل حمل و نقل به عهده کارفرما است.

ساعت

800,000 تومان

1402/4/26

اجاره بیل مکانیکی

هزینه یک طرف حمل دستگاه به عهده کارفرما است. در صورتی که کار کمتر از 5 روز باشد هزینه کل حمل و نقل به عهده کارفرما است.

ساعت

1,450,000 تومان

1402/4/26

اجاره بولدوزر

هزینه یک طرف حمل دستگاه به عهده کارفرما است. در صورتی که کار کمتر از 5 روز باشد، هزینه کل حمل و نقل به عهده کارفرما است.

ساعت

1,400,000 تومان

1402/4/26

بارگیری با استفاده از بابکت

-

ساعت

650,000 تومان

1402/4/26

حمل و نقل با نیسان

حمل و نقل برای هر سرویس

عدد

500,000 تومان

1402/4/26

حمل و نقل با خاور

حمل و نقل برای هر سرویس

عدد

950,000 تومان

1402/4/26

حمل و نقل با کمپرسی تک

حمل و نقل برای هر سرویس

عدد

1,700,000 تومان

1402/4/26

حمل و نقل با کمپرسی جفت

حمل و نقل برای هر سرویس

عدد

2,200,000 تومان

1402/4/26

استفاده از ماشین آلات

هزینه یک طرف حمل دستگاه به عهده کارفرما است. در صورتی که کار کمتر از 5 روز باشد، هزینه کل حمل و نقل به عهده کارفرما است. به صورت توافقی و مقطوع

مترمکعب

- تومان

1402/4/26

خاکبرداری دستی

شامل: کارگر و ابزار آلات

مترمکعب

120,000 تومان

1402/4/26