اجرای بلوکاژ

اجرای بلوکاژ، ارتفاع کمتر از 40 سانتی متر و حمل تا 100 متر

مترمکعب

60,000 تومان

1402/10/4

اجرای بلوکاژ

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/10/4