اجرای چهارچوب فلزی و فریم فلزی پنجره ها

همراه با قرار دادن کلاف های بالای پنجره، قیمت برای تعداد کمتر از 10 عدد است.

عدد

150,000 تومان

1402/4/26

اجرای چهارچوب و فریم پنجره ها

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26