اجرای ایزوگام

هزینه کپسول گاز به عهده پیمانکاراست.

مترمربع

30,000 تومان

1402/4/26

اجرای قیر و گونی

تک لایه و هزینه کپسول گاز به عهده پیمانکار است.

مترمربع

35,000 تومان

1402/4/26

اجرای قیر و گونی

دو لایه و هزینه کپسول گاز به عهده پیمانکار است.

مترمربع

40,000 تومان

1402/4/26

اجرای نانو

لیسه ای کردن سطوح به عهده کارفرما است.

مترمربع

60,000 تومان

1402/4/26