اجرای دیوار سنگی

به صورت خشکه چینی که این قیمت برای اجرا در باغچه یا روف گاردن به مساحت کمتر از 200 مترمربع است.

مترمربع

250,000 تومان

1402/4/26

اجرای دیوار سنگی

دیوار سنگی لاشه چینی بدون نما که این قیمت برای اجرا در باغچه یا روف گاردن به مساحت کمتر از 200 مترمربع است.

مترمربع

320,000 تومان

1402/4/26

اجرای دیوار سنگی

دیوار سنگی، سنگ قلوه بنا به اندازه سنگ که این قیمت برای اجرا در باغچه یا روف گاردن به مساحت کمتر از 200 مترمربع است.

مترمربع

450,000 تومان

1402/4/26

اجرای دیوارچینی سنگی

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26