دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دیوارچینی اجرای دیوار سنگی مترمربع ۱۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 دیوارچینی اجرای دیوار سنگی مترمربع ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 دیوارچینی اجرای دیوار سنگی مترمربع ۳۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 دیوارچینی اجرای دیوارچینی سنگی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده