ساخت وال پست

ارتفاع کمتر از 3.5 متر که هزینه الکترود و دستگاه جوش به عهده پیمانکار است.

عدد

50,000 تومان

1402/4/26

اجرای وال پست

هزینه الکترود و دستگاه جوش به عهده پیمانکار است.

عدد

100,000 تومان

1402/4/26

اجرای وال پست

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26