اجرای سازه نگهبان خرپایی

شامل: ساخت و نصب که با توجه به ارتفاع خرپا، مساحت و تناژ متغییر است و هزینه جرثقیل به عهده کارفرما است.

کیلوگرم

8,500 تومان

1402/4/26