دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 کاشی کاری نصب کاشی مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 کاشی کاری نصب کاشی بین کابینت آشپزخانه مترمربع ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 کاشی کاری نصب کاشی بدنه آشپزخانه مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 کاشی کاری نصب کاشی بدنه حمام و توالت مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 کاشی کاری نصب کاشی شمشیری کنار پله مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 کاشی کاری نصب کاشی استخر مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 کاشی کاری اجرای کاشی کاری روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده