دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 ساخت اسکلت فلزی ساخت اسکلت جوشی کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 ساخت اسکلت فلزی ساخت اسکلت پیچ و پرچ کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 ساخت اسکلت فلزی ساخت اسکلت پیچ و مهره کیلوگرم ۹,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت جوشی کمتر از 10 طبقه کیلوگرم ۷,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت جوشی از 10 تا 20 طبقه کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت جوشی بیشتر از 20 طبقه کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت پیچ و پرچ کمتر از 10 طبقه کیلوگرم ۴,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت پیچ و پرچ از 10 تا 20 طبقه کیلوگرم ۴,۷۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت پیچ و پرچ بیشتر از 20 طبقه کیلوگرم ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت پیچ و مهره کمتر از 10 طبقه کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت پیچ و مهره از 10 تا 20 طبقه کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت پیچ و مهره بیشتر از 20 طبقه کیلوگرم ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت جوشی کمتر از 10 طبقه روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت جوشی از 10 تا 20 طبقه روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 نصب اسکلت فلزی نصب اسکلت جوشی بیشتر از 20 طبقه روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده