دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 شیرصافی نصب شیر صافی برنجی عدد ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 شیرصافی نصب شیر صافی برنجی عدد ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 شیرصافی نصب شیر صافی برنجی عدد ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 شیرصافی نصب شیر صافی فلنجی عدد ۱۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 شیرصافی نصب شیر صافی فلنجی عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 شیرصافی نصب شیر صافی فلنجی عدد ۲۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 شیر صافی نصب شیر صافی برنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 شیر صافی نصب شیر صافی فلنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده