دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ گرانیت تا 40*40 مترمربع ۱۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ گرانیت تا 60*60 مترمربع ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ گرانیت تا 80*80 مترمربع ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ گرانیت اسلب مترمربع ۳۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ تراورتن تا 40*40 مترمربع ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ تراورتن تا 60*60 مترمربع ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ تراورتن تا 80*80 مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ تراورتن اسلب مترمربع ۳۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 سنگ کاری سنگ کاری کف با استفاده از سنگ مرمریت و چینی مترمربع ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 سنگ کاری سنگ کاری بدنه با استفاده از سنگ گرانیت 40 طولی مترمربع ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 سنگ کاری سنگ کاری بدنه با استفاده از سنگ گرانیت 60 طولی مترمربع ۲۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 سنگ کاری سنگ کاری بدنه با استفاده از سنگ مرمریت و چینی 40 طولی مترمربع ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 سنگ کاری سنگ کاری بدنه با استفاده از سنگ مرمریت و چینی 60 طولی مترمربع ۲۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 سنگ کاری سنگ کاری بدنه با استفاده از سنگ تراورتن 40 طولی مترمربع ۲۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 سنگ کاری سنگ کاری بدنه با استفاده از سنگ تراورتن 60 طولی مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده