نصب قرنیز سنگی

نصب با ملات سیمانی در ابعاد 7 سانتی متر که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 200 مترمربع است.

مترطول

50,000 تومان

1402/4/26

نصب قرنیز سنگی

نصب با ملات سیمانی در ابعاد 9 سانتی متر که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 200 مترمربع است.

مترطول

50,000 تومان

1402/4/26

نصب قرنیز سنگی

نصب با ملات سیمانی در ابعاد 11 سانتی متر که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 200 مترمربع است.

مترطول

60,000 تومان

1402/4/26