اجرای نمای کلاسیک

-

مترمربع

400,000 تومان

1402/4/26

اجرای نمای رومی

اجرای سنگ نما تراورتن

مترمربع

450,000 تومان

1402/4/26

اجرای سنگ نما گرانیت،40 طولی

هزینه سنگ فرز به عهده کارفرما است.

مترمربع

300,000 تومان

1402/4/26

اجرای سنگ نما گرانیت،60 طولی

هزینه سنگ فرز به عهده کارفرما است.

مترمربع

320,000 تومان

1402/4/26

اجرای سنگ نما تراورتن،40 طولی

اجرای سنگ نما 40 طولی و هزینه سنگ فرز به عهده کارفرما است.

مترمربع

280,000 تومان

1402/4/26

اجرای سنگ نما تراورتن،60 طولی

اجرای سنگ نما 60 طولی و هزینه سنگ فرز به عهده کارفرما است.

مترمربع

300,000 تومان

1402/4/26

اجرای سنگ درپوش

اجرای سنگ درپوش و هزینه سنگ فرز به عهده کارفرما است.

مترطول

100,000 تومان

1402/4/26

اجرای سنگ صراحی

اجرای سنگ صراحی با درپوش که هزینه سنگ فرز به عهده کارفرما است.

عدد

100,000 تومان

1402/4/26