log

اجرای دیوار برشی در اسکلت فلزی

دیوار یک طرفه، تامین قالب و سولجر به عهده پیمانکار است.

مترمربع

470,000 تومان

1402/2/25

اجرای دیوار برشی در اسکلت فلزی

دیوار دو طرفه، تامین قالب و سولجر به عهده پیمانکار است. در دیوار دو طرفه، هر دو طرف همزمان قالب بندی می شود و از بولت و موارد مشابه برای مهار قالب در برابر فشارهای بتن ریزی استفاده می شود.

مترمربع

400,000 تومان

1402/2/25