دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 لرزه گیر نصب لرزه گیر عدد ۷۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 لرزه گیر نصب لرزه گیر عدد ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 لرزه گیر نصب لرزه گیر عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 لرزه گیر نصب لرزه گیر عدد ۲۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 لرزه گیر نصب لرزه گیر روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده