دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی کیلوگرم ۳,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی کیلوگرم ۲,۷۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی اسکلت بتنی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده