دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون کیلوگرم ۲,۸۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون کیلوگرم ۲,۳۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده