نصب رابیتس نور مخفی

این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

130,000 تومان

1402/4/26

نصب رابیتس سقف و دیوار

این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

110,000 تومان

1402/4/26