اجرای سقف پیش تنیده

شامل: قالب بندی، آرماتوربندی، نصب، مهار و کشش کابل ها، نصب اسپیسرها و بتن ریزی

مترمربع

370,000 تومان

1402/4/26