دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دیوار چینی با آجر فشاری با آجر فشاری مترمربع ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 دیوار چینی با آجر فشاری با آجر فشاری مترمربع ۷۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 دیوار چینی با آجر فشاری با آجر فشاری مترمربع ۱۰۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 دیوار چینی با آجر فشاری اجرای دیوار چینی با آجر فشاری روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده