با سفال

اجرای تیغه 10 سانتی متر

مترمربع

70,000 تومان

1402/4/26

با سفال

اجرای تیغه 15 سانتی متر

مترمربع

75,000 تومان

1402/4/26

با سفال

اجرای تیغه 20 سانتی متر

مترمربع

85,000 تومان

1402/4/26

اجرای دیوار چینی با سفال

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26