اجرای پوکه سرویس ها

شامل: کروم بندی، پخش پوکه، سیمان لیسه و ماهیچه دور

مترمربع

150,000 تومان

1402/4/26

اجرای پوکه سرویس ها

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26