اجرای گچ و خاک و رویه

کروم بندی و پر کردن بین کروم ها با گچ و خاک، گچ زبر، گچ رویه که این قیمت برای متراژ کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

اجرای گچ رویه

دور پنجره و چهارچوب درب ها، این قیمت برای متراژ کمتر از 500 مترمربع است.

عدد

1,000,000 تومان

1402/4/26

اجرای گچ رویه

اجرای گچ رویه و لغاز، این قیمت برای متراژ کمتر از 500 مترمربع است.

عدد

150,000 تومان

1402/4/26

اجرای ستون چهارگوش

با ابزار و سرتاجی ساده، این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 متر مربع است.

عدد

1,800,000 تومان

1402/4/26

اجرای گچ کاری ستون گرد

هر عدد برای ارتفاع کمتر از 3.5 متر، این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

عدد

1,200,000 تومان

1402/4/26

اجرای گچ کاری ستون دو نبش

هر عدد برای ارتفاع کمتر از 3.5 متر، این قیمت برای متراژ ساختمان 500 تا 1500 مترمربع است و با افزایش سطح کار از 1500 مترمربع به بالا، قیمت کاهش می یابد.

عدد

3,000,000 تومان

1402/4/26

اجرای نور مخفی ساده

این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترطول

200,000 تومان

1402/4/26

اجرای نور مخفی موج دار و پیچیده

این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترطول

250,000 تومان

1402/4/26

اجرای ابزار کنج سقف

این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترطول

220,000 تومان

1402/4/26

اجرای هلال اپن

با ابزار

مترطول

180,000 تومان

1402/4/26

اجرای هلال اپن

بدون ابزار

مترطول

100,000 تومان

1402/4/26

اجرای قاشقی

این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترطول

180,000 تومان

1402/4/26

اجرای قاب سقف

این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترطول

170,000 تومان

1402/4/26

اجرای ابزار خط ورساچی

برای ارتفاع کمتر از 3.5 متر، این قیمت برای متراژ ساختمان 500 تا 1500 مترمربع است و با افزایش سطح کار از 1500 مترمربع به بالا، قیمت کاهش می یابد.

مترطول

320,000 تومان

1402/4/26

اجرای ابزار دندان موشی

برای ارتفاع کمتر از 3.5 متر، این قیمت برای متراژ ساختمان 500 تا 1500 مترمربع است و با افزایش سطح کار از 1500 مترمربع به بالا، قیمت کاهش می یابد.

مترطول

280,000 تومان

1402/4/26