دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 گچ کاری اجرای گچ و خاک و رویه مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 گچ کاری اجرای گچ رویه عدد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 گچ کاری اجرای گچ رویه عدد ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 گچ کاری اجرای ستون چهارگوش عدد ۷۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 گچ کاری اجرای گچ کاری ستون گرد عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 گچ کاری اجرای گچ کاری ستون دو نبش عدد ۸۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 گچ کاری اجرای نور مخفی ساده مترطول ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 گچ کاری اجرای نور مخفی موج دار و پیچیده مترطول ۱۷۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 گچ کاری اجرای ابزار کنج سقف مترطول ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 گچ کاری اجرای هلال اپن مترطول ۱۷۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 گچ کاری اجرای هلال اپن مترطول ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 گچ کاری اجرای قاشقی مترطول ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 گچ کاری اجرای قاب سقف مترطول ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 گچ کاری اجرای ابزار خط ورساچی مترطول ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 گچ کاری اجرای ابزار دندان موشی مترطول ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده