نصب قرنیز PVC

نصب با چسب در ابعاد 7 سانتی متر که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 200 مترمربع است.

مترطول

12,000 تومان

1402/4/26

نصب قرنیز PVC

نصب با چسب در ابعاد 9 سانتی متر که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 200 مترمربع است.

مترطول

12,000 تومان

1402/4/26