دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 انکر نصب انکر عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 انکر نصب انکر روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی عدد ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی عدد ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی عدد ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی عدد ۱۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی عدد ۲۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 شیر فلکه نصب شیر فلکه برنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 شیر فلکه نصب شیر فلکه فلنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 شیرصافی نصب شیر صافی برنجی عدد ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 شیرصافی نصب شیر صافی برنجی عدد ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 شیرصافی نصب شیر صافی برنجی عدد ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 شیرصافی نصب شیر صافی فلنجی عدد ۱۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 شیرصافی نصب شیر صافی فلنجی عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده