دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی با بلوک سبک سیمانی مترمربع ۶۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی با بلوک سبک سیمانی مترمربع ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی با بلوک سبک سیمانی مترمربع ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی اجرای دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده