دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 شفته آهکی اجرای شفته آهکی مترمکعب ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 شفته آهکی اجرای شفته آهکی مترمکعب ۱۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 شفته آهکی اجرای شفته آهکی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 شفته آهکی اجرای شفته آهکی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده