دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 بتن مگر اجرای بتن مگر بتن آماده مترمربع ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 بتن مگر اجرای بتن مگر بتن دستی مترمربع ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 بتن مگر اجرای بتن مگر بتن دستی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده