اجرای بتن مگر بتن آماده

همراه با نگهداری و آبدهی

مترمربع

80,000 تومان

1402/4/26

اجرای بتن مگر بتن دستی

شامل: ساخت، پخش، تسطیح همراه با نگهداری و آبدهی

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

اجرای بتن مگر بتن دستی

_

روز مزد

800,000 تومان

1402/4/26