دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سیستم آبیاری سیستم آبیاری اتوماتیک مترطول ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 جدول بتنی جدول بتنی 50 سانتی متر مترطول ۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 جدول بتنی جدول بتنی 30 سانتی متر مترطول ۷۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 جدول بتنی اجرای جدول بتنی روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 آلاچیق ساخت آلاچیق تمام چوب مترمربع ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 آلاچیق ساخت آلاچیق چوب و فلز مترمربع ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 آلاچیق ساخت آلاچیق تمام فلز مترمربع ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۳۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۴۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 کف پوش اجرای کف پوش محوطه روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 دیوارچینی اجرای دیوار سنگی مترمربع ۱۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 دیوارچینی اجرای دیوار سنگی مترمربع ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده