دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 کف سازی زیر سازی کف پوش مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 کف سازی زیر سازی کف پوش روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 کاشی کاری نصب کاشی مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 کاشی کاری نصب کاشی بین کابینت آشپزخانه مترمربع ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 کاشی کاری نصب کاشی بدنه آشپزخانه مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 کاشی کاری نصب کاشی بدنه حمام و توالت مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 کاشی کاری نصب کاشی شمشیری کنار پله مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 کاشی کاری نصب کاشی استخر مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 کاشی کاری اجرای کاشی کاری روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 موزاییک کاری نصب موزاییک مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 موزاییک کاری نصب موزاییک مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 موزاییک کاری نصب موزاییک مترمربع ۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 موزاییک کاری اجرای موزاییک روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 سرامیک کاری نصب سرامیک ساده کف مترمربع ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 سرامیک کاری نصب سرامیک ساده کف مترمربع ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده