اجرای ایزوگام

هزینه کپسول گاز به عهده پیمانکاراست.

مترمربع

30,000 تومان

1402/4/26

اجرای قیر و گونی

تک لایه و هزینه کپسول گاز به عهده پیمانکار است.

مترمربع

35,000 تومان

1402/4/26

اجرای قیر و گونی

دو لایه و هزینه کپسول گاز به عهده پیمانکار است.

مترمربع

40,000 تومان

1402/4/26

اجرای نانو

لیسه ای کردن سطوح به عهده کارفرما است.

مترمربع

60,000 تومان

1402/4/26

اجرای پشم شیشه

اجرای پشم شیشه سطوح

مترمربع

100,000 تومان

1402/4/26

اجرای پشم شیشه

اجرای پشم شیشه برای لوله های 1/2 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

25,000 تومان

1402/4/26

اجرای پشم شیشه

اجرای پشم شیشه برای لوله های 3 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

27,000 تومان

1402/4/26

اجرای پشم شیشه

اجرای پشم شیشه برای لوله های 4 و 5 اینچ

مترطول

30,000 تومان

1402/4/26

اجرای پشم شیشه

اجرای پشم شیشه برای لوله های 6 و 8 اینچ

مترطول

35,000 تومان

1402/4/26

اجرای پشم سنگ

-

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

اجرای فوم پلی استایرن

-

مترمربع

800,000 تومان

1402/4/26

اجرای الاستومری

برای لوله های 1/2 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

20,000 تومان

1402/4/26

اجرای الاستومری

برای لوله های 3 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

22,000 تومان

1402/4/26

اجرای الاستومری

برای لوله های 4 و 5 اینچ

مترطول

25,000 تومان

1402/4/26

اجرای الاستومری

برای لوله های 6 و 8 اینچ

مترطول

30,000 تومان

1402/4/26