دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۱۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۱۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۲۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۳۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۱۰۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش مترطول ۱۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده