دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 وال پست ساخت وال پست عدد ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 وال پست اجرای وال پست عدد ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 وال پست اجرای وال پست روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 پوکه سرویس ها اجرای پوکه سرویس ها مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 پوکه سرویس ها اجرای پوکه سرویس ها روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 شیب بندی و پوکه ریزی بام شیب بندی و پوکه ریزی بام مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 شیب بندی و پوکه ریزی بام اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 بلوکاژ اجرای بلوکاژ مترمکعب ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 بلوکاژ اجرای بلوکاژ روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 کرسی چینی اجرای کرسی چینی مترمربع ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 کرسی چینی اجرای کرسی چینی روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 چهارچوب و فریم درب ها اجرای چهارچوب فلزی و فریم فلزی درب های فلزی عدد ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 چهارچوب و فریم درب ها اجرای چهارچوب فلزی و فریم فلزی درب های چوبی عدد ۳۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 چهارچوب و فریم درب ها اجرای فریم درب ضد سرقت عدد ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 چهارچوب و فریم درب ها اجرای چهارچوب و فریم درب ها روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده