دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 رگلاژ دیوار گود رگلاژ دیوار گود مترمکعب ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 رگلاژ دیوار گود اجرای رگلاژ دیوار گود روز مزد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 شفته آهکی اجرای شفته آهکی مترمکعب ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 شفته آهکی اجرای شفته آهکی مترمکعب ۱۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 شفته آهکی اجرای شفته آهکی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 شفته آهکی اجرای شفته آهکی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 بتن فونداسیون اجرای بتن فونداسیون مترمکعب ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 تسطیح و رگلاژ کف گود اجرای تسطیح و رگلاژ کف گود مترمربع ۹,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 تسطیح و رگلاژ کف گود اجرای تسطیح و رگلاژ کف گود روز مزد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 بتن مگر اجرای بتن مگر بتن آماده مترمربع ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 بتن مگر اجرای بتن مگر بتن دستی مترمربع ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 بتن مگر اجرای بتن مگر بتن دستی روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون کیلوگرم ۲,۸۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 آرماتوربندی اجرای میلگرد فونداسیون کیلوگرم ۲,۳۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده