قالب بندی فونداسیون با فلز

بدون قالب، جک و گیره

مترمربع

180,000 تومان

1402/4/26

قالب بندی فونداسیون با آجر

تامین مصالح به عهده کارفرما است.

مترمربع

100,000 تومان

1402/4/26

قالب بندی فونداسیون با فلز

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/4/26

قالب بندی فونداسیون با آجر

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26

اجرای قالب بندی دیوار حائل

_

روز مزد

900,000 تومان

1402/4/26